Историја

Историја
Јавното претпријатие за комунални дејности "Комуналец"- Струмица е претпријатие чија основна мисија е: