Последни вести

О Г Л А С за продажба на утврден расход на...

О Г Л А С за продажба на утврден расход на основни средства и опрема  сопственост на ЈПКД“Комуналец“ – Струмица по пат на јавно...

Објаснувачки белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. Објаснувачките белешки со одлука за усвојување на годишната сметка за 2023 год. моѓе...

Комуналец - ПРОМО

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Комуналец - Видео

Соопштенија

О Г Л А С за продажба на утврден расход на...

О Г Л А С за продажба на утврден расход на основни средства и опрема  сопственост на ЈПКД“Комуналец“ – Струмица по пат на јавно...

О Г Л А С за продажба на утврден расход...

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД“Комуналец“ – Струмица, број  02- 6674/10  од 16.11.2023 год.   и  член 34 став 12 од Статутот...

Чистење и одржување на јавна средина

Пазари

Пазари

Пазарите во општина  Струмица се на територијата на градот на локации кои овозжуваат лесен пристап за задоволување на потребите на граѓаните од сите делови...

Дистрибуција на вода

Дистрибуција на вода со одржување и реконструкција и доизградба на водоводниот...

Водоснабдувањето на градот Струмица пратставува еден современ водоснабдителниот систем кој е изграден и континуирано се гради, кој се проширува и постојано осовременува повеќе од...

Реализирани проекти

Уредување и одржување на паркови и зелени површини