Информации за ЈПКД Комуналец

Информации за ЈПКД Комуналец

1293
0
АКЦИЈА

ЈПКД “Комуналец”” – Струмица


Ул.”24 Октомври” бр. 2, 2400 Струмица, Македонија

Директор: Зоран Горгиев

ЕДБ:4027989105248

MB: 4078837

Tel: 034 346-341

Фах: 034 346-548

e-Maii:jpkd.komunalec@hotmail.com

жиро сметка : 200000003051321 – Стопанска банка

жиро сметка: 300030000082630- Комерцијална банка

Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец” – Струмица е претпријатие чија оеновна мисија е :

  • Обезбедување уелови за непрекинато енабдување на нашите кориеници ео вода за пиење;
  • евакуација на атмоефереките води од урбаните површини ;
  • отетанување и пречиетување на отпадните воид;
  • Одржување на градеката инфраетруктура, заштита и разубавување на животната ередина;
  • Континуирано собирање, транепортирање и депонирање на отпадот.
  • одржување на јавна чиетота.
  • одржување на јавното зеленило.
  • организирање и управување на пазари.
  • Одржување на градеки гробишта и градска капела.

ЈПКД “Комуналец” – Струмица секогаш ја води политиката на квалитет. Се трудиме целите на претпријатието да бидат ускладени ео потребите и очекувањата на кориениците на нашите услуги.

Намалување на трошоците за здрава и чиста вода за пиење , заштита на животната средина и чист град и квалитетно уредени зелени површини се очекувањата на нашите корисници, кои се трудиме да ги иеполниме.