Прифаќање,одведување на комунални отпадни води и одржување на канализациониот систем

Прифаќање,одведување на комунални отпадни води и одржување на канализациониот систем