ОГЛАС за продажба на утврден расход

ОГЛАС за продажба на утврден расход

260
0
АКЦИЈА

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор на ЈПКД“Комуналец“ Струмица,
број
02-2814/5 од 17.05.2022 год. и Одлуката на Управниот одбор на
ЈПКД“Комуналец“ Струмица, број 02-
2814/6 од 17.05. 2022 год. и член 34 став 12 од
Статутот на ЈПКД “Комуналец“ Струмица, Комисијата за спроведување на постапка за
јавно надавање на ЈПКД“Комуналец“ Струмица со седиште на ул.“
Kлимент Охридски
бр. 35б во Струмица ,објавува
ОГЛАС за продажба на утврден расход , целосниот оглас можете да го видете овде