Информации за ЈПКД Комуналец

ЈПКД “Комуналец”” – Струмица Ул.”24 Октомври” бр. 2, 2400 Струмица, Македонија Директор: Зоран Горгиев ЕДБ:4027989105248 MB: 4078837 Tel: 034 346-341 Фах: 034 346-548 e-Maii:jpkd.komunalec@hotmail.com жиро сметка : 200000003051321 – Стопанска банка жиро сметка: 300030000082630- Комерцијална банка Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец” – Струмица е претпријатие чија оеновна мисија е : Обезбедување уелови за непрекинато […]