Информации за ЈПКД Комуналец

ЈПКД “Комуналец”” – Струмица Ул.“Климент Охридски“ бр. 35 б Директор: Зоран Горгиев ЕДБ:4027989105248 MB: 4078837 Tel: 034 346-341 Фах: 034 346-548 e-мaii: jpkd.komunalec@hotmail.com жиро сметка : 200000003051321 – Стопанска банка жиро сметка: 300030000082630- Комерцијална банка Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец” – Струмица е претпријатие чија основна мисија е : Обезбедување услови за непрекинато снабдување […]