Транспортирање и депонирање на отпад

Отпадот е последица на човековото живеење. Затоа правилното постапување со отпадот за нас представува императив зошто директно влијае на квалитетот на живеењето на граѓаните на нашата општина. За таа цел во склопот на Сектор ,,Комунална хигиена и управување и одржување на гробишта ,,е организирана одделението ,,Комунална хигиена,, кое работи на континуирано собирање,транспортирање и депонирање на […]