Стоп за користење на водата за пиење за наводнување

Стоп за користење на водата за пиење за наводнување

1009
0
АКЦИЈА

Имајќи во предвид дека водата за пиење претставува скапоцен ресурс и дека треба рационално и одговорно да се троши, апелираме до граѓаните да не ја користат водата што е наменета за пиење за наводнување на земјоделските култури, тревници и дворни места особено во летните периоди бидејки капацитетот на резервоарите за вода не е предвиден за наводнување на земјоделски култури туку единствено за пиење и за потребите на домаќинствата и доколку водата за пиење се троши ненаменски, во  руралните  средини се јавува недостиг од вода за домаќинствата. ЈПКД „ Комуналец „ Струмица се грижи за непрекинато снабдување со квалитетна питка вода на сите корисници, мегутоа поради несовесно однесување на некои граѓани посебно во летниот период доаѓа до краток прекин на водоснабдувањето.