Едукативен проект : ,,Прочистителна станица за отпадни води,, Разговор со Митко...

Едукативен проект : ,,Прочистителна станица за отпадни води,, Разговор со Митко Зимбаков раководител на Прочистителна станица за отпадни води

1676
0
АКЦИЈА

,, Пречистувањето на отпадните води заедно со решавањето на сите еколошки прашања е приоритет на ЈПКД ,, Комуналец и Оштина Струмица. Причината за тоа е многу едноставна, се работи за здравјето на луѓето и пред се за здравјето на идните генерации. Оваа современа станица за пречистување на отпадните води значително  го подобри квалитетот на водата од реката која тече низ нашето обработливо земјоделско земјиште . Таа исто така  ги елиминира опасностите предизвикани од непрочистената канализација. Инсталираните капацитети во Прочистителната станица која е сместена во селото Сачево на површина од 55 илјади метри квадратни , го опфаќаат градот Струмица со 53.419 жители и 12 населени места, со дневен капацитет на отпадни води од 9.458 m3.