Чистење и одржување на градските гробишта

Одделениjaта “Комунална Хигиена“, “Одржување и управување со градските гробишта“, “Одржување и управување со јавно зеленило“ и секторот “Механизација“ при ЈПКД “Комуналец“  започнаа со чистење и одржување   на градските гробишта. Со чистењето ќе биде опфатен целиот комплекс и сите гробни места и патеки ќе бидат исчистени од треви, стари дрвја, бетонски и други остатоци. Истовремено започна чистење […]

Градска капела и гробишта

Една од комуналните дејности, кои ги обавува јавното претпријатие е управување и одржувањето на гробови,гробишта и целокупната комунална инфраструктура на гробиштата.Согласно новата организациона поставеност во склопот на Сектор ,,Комунална хигиена и управување и одржување на гробиштата,,организирано е одделението ,,Гробишта,,. Со одлука на Советот на Собранието на општина Струмица, капелата и градските гробишта во Струмица се […]