Канализација

Канализациониот систем на град Струмица е сепаративан и водите од него гравитационо се испуштаат во реципиентите – реките Тркања и Водоча. Изграден е од азбест-цементни, ПВЦ и ПЕ цевки со пречник од Ф200мм до Ф1400мм во вкупна должина од околу 105км. Канализационите цевки се водени по осовината на улиците, со заеднички ревизорни шахти. Фекалната канализација […]

Исчистен каналот „Крушевска Република“

Екипи на јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ деновиве отпочнаа со чистење на каналот „Крушевска Реублика“ на потегот од мостот на улицата „Климент Охридски“ до сливот во реката Тркања. Според информациите од Стојан Ефтимов, раководител на единицата „Водовод и канализација“, истовремено се чистат и наносите од материјал долж сливот на каналот „Крушевска Република“ во реката […]