Пазари

Пазарите во општина  Струмица се на територијата на градот на локации кои овозжуваат лесен пристап за задоволување на потребите на граѓаните од сите делови на општината. Со нив управува ЈПКД“Комуналец“ – Струмица преку одделението  “Пазари“ во склоп на “Секторот за управување и одржување јавно зеленило и пазари“. Тие се организирани за вршење промет со прехранбени […]