Дистрибуција на вода со одржување и реконструкција и доизградба на водоводниот систем

Водоснабдувањето на градот Струмица пратставува еден современ водоснабдителниот систем кој е изграден и континуирано се гради, кој се проширува и постојано осовременува повеќе од 50 години. Најпрво градот се снабдувал со вода преку пумпна станица во месноста Софилар се до изградбата на старата филтер станица и цевоводот од брана Водоча. Во 1978год е пуштена во […]

Дефект на брана Турија

По претходен дефект на главен цевковод за напојување на општина Струмица, извршена е замена на цевки