Услуги

Услуги

 • Производство и и дистрибуција на вода до потрошувачите
 • Собирање депонирање и изнесување на комунален и цврст отпад
 • Прифаќање,одведување на комунални отпадни води и одржување на канализациониот систем
 • Чистење и одржување на јавни површини
 • Пазари
 • Уредување и одржување на паркови и зелени површини
 • Управување и одржување на Градски гробишта
 • 13-110 Центар за грижа на корисници
 • Електронска Сметка
 • Тарифници и формулари за услуги
 • Барање за пристап до информации