Одржување на паркови, јавно градско и вонградско зеленило и рекреативни површини на подрачјето на град Струмица

Во рамките на ЈПКД “Комуналец“ – Струмица делува Сектор ,,Управување и одржување јавно зеленило и пазари,,во чиј состав е и одделението,,Зеленило ,,чија основна задача е одржување на јавното градско зеленило. Согласно со одлуката на Советот на општина Струмица се врши одржување на јавните селени површини. Дел од јавните селени површини се одржуваат интензивно, а дел […]