ЈПКД “Комуналец”” – Струмица

Ул.“Климент Охридски“ бр. 35 б

Директор: Зоран Горгиев

ЕДБ:4027989105248

MB: 4078837

Tel: 034 346-341

Фах: 034 346-548

e-мaii: jpkd.komunalec@hotmail.com

жиро сметка : 200000003051321 – Стопанска банка

жиро сметка: 300030000082630- Комерцијална банка

Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец” – Струмица е претпријатие чија основна мисија е :

  • Обезбедување услови за непрекинато снабдување на нашите корисници со вода за пиење;
  • Евакуација на атмоефереките води од урбаните површини ;
  • Отстранување и пречистување на отпадните води;
  • Одржување на градската инфраструктура, заштита и разубавување на животната средина;
  • Континуирано собирање, транспортирање и депонирање на отпадот од домаќинствата и од правните субјекти;
  • Одржување на јавна чистота.
  • Одржување на јавното зеленило.
  • Организирање и управување со пазари.
  • Одржување на градски гробишта и градска капела.

ЈПКД “Комуналец” – Струмица секогаш ја води политиката на квалитет. Се трудиме целите на претпријатието да бидат ускладени со потребите и очекувањата на корисниците на нашите услуги.

Намалување на трошоците за здрава и чиста вода за пиење , заштита на животната средина, чист град и квалитетно уредени зелени површини се очекувањата на нашите корисници, кои се трудиме да ги исполниме.